Dokumenty

Pozvánky, uznesenia OZ
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Pozvánka 28.11.2020
Smernice, zásady
pdf Smernica o sťažnostiach
doc Zásady hospodárenia s fin. prostriedkami
doc Zásady podávania a evidovania podnetov
doc Zásady hospodárenia s majetkom obce
doc Zásady obehu účtovných dokladov
pdf Smernica o postupe vykonávania FK
pdf Zásady odmeňovania poslancov
doc VP o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku
docx Nariadenie OcÚ z 12.6.2019 o registratúrnom poriadku
Dokumenty obce
docx Požiarny poriadok obce Černina
pdf Štatút obecnej knižnice
pdf Štatút obce Černina
doc Rokovací poriadok OZ
docx Registratúrny poriadok
doc Organizačný poriadok
docx Registratúrny plán
docx VP o inventarizácii
pdf Rokovací poriadok komisie na ochranu ver. záujmu
pdf PHSR 2016 - 2023 1. časť
pdf PHSR 2016 - 2023 2. časť
VZN
pdf VZN č. 27/2009 o poskytovaní dotácií
pdf VZN č. 1/2013 o cvč
pdf VZN č. 34 o urč. šk. obvodu
pdf VZN č. 36/2016 o nakladaní s KO
pdf VZN č. 37/2016 miestne dane
pdf VZN č. 1/2017 o vylepovaní plagátov
pdf VZN č. 2/2017 o správe a prev. pohrebiska
pdf VZN č. 3/2017 o ochrane ŽP a o ver. poriadku
pdf VZN č. 1/2019 miestne dane
Ostatné dokumenty
pdf Zámer
pdf Odpredaj prebytočného majetku obce
pdf Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
docx VÝZVA
pdf Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
pdf zámer
pdf Oznámenie o začatí vod. konania - VODOVOD
PDF Plán udržateľnosti
pdf Výzva pre obhospodarovateľov lesa
Správy audítora
pdf Správa audítora 2015
pdf Správa audítora 2016
pdf Správa audítora 2017
pdf Správa audítora 2018
pdf Správa audítora 2019
Záverečné účty
pdf Záverečný účet 2015
pdf Záverečný účet 2016
pdf Záverečný účet 2017
docx Záverečný účet 2018
docx Záverečný účet 2019
Výročné správy
pdf Výročná správa 2015
pdf Výročná správa 2016
doc Výročná správa 2017
doc Výročná správa 2018
doc Výročná správa 2019
Rozpočet
pdf Rozpočet na rok 2017
doc Rozpočet na rok 2018-20
pdf Rozpočet na rok 2019-21
pdf Rozpočet na rok 2020-22
doc Návrh rozpočtu na rok 2021-23