Archív

Výberové konanie na funkciu Hlavný kontrolór obce Černina

Výberové konanie na funkciu Hlavný kontrolór obce Černina Obec Černina vypisuje výberové konanie na funkciu HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE ČERNINA v súlade s § 18a odst. 1-4 zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Černine dňa 14.6.2014. Určuje nasledovné podmienky, náležitosti prihlášky a požiadavky: Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať písomnú prihlášku najneskôr do 8.8.2014 na Obecnom úrade v Černine v uzavretej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra“ – neotvárať! Úväzok: 3 hodiny/mesačne POŽIADAVKY: - prihláška na výberové konanie - súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve - profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie – doklad - výpis z registra nie starší ako tri mesiace - prax vo funkcii minimálne 6 rokov Silvia Žinčáková starostka obce Zákon 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení § 18a Predpoklady na výkon funkcie, voľby a skončenie výkonu funkcie (1)Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. (2)Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní.