Pozemkové spoločenstvo

POZVÁNKA - NÁHRADNÝ TERMÍN
P o z ý v a m e V á s na zhromaždenie vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti v k. ú. Černina podľa LV č. 138, 158, 159, 279, 281, ktoré sa uskutoční dňa 11. júla 2020 o 16:00 hod. v KD Černina (prezentácia vlastníkov a splnomocnených zástupcov od 15:00 hod. do 16:00 hod.) Program zhromaždenia a splnomocnenie platí podľa už obdržanej pozvánky. Jozef Miľko, predseda PS Černina
ZRUŠENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA!!!! ZMENA
Na základe verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa zakazuje na celom území Slovenska organizovať verejné podujatia Vám Výbor PS Černina oznamuje, že ruší valné zhromaždenie, ktoré sa malo konať túto sobotu, 14. marca 2020. Náhradný termín nového valného zhromaždenia Vám bude včas oznámený. Jozef Miľko, predseda PS Černina
POZVÁNKA
P o z ý v a m e V á s na zhromaždenie vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti v k. ú. Černina podľa LV č. 138, 158, 159, 279, 281, ktoré sa uskutoční dňa 14. marca 2020 o 14:00 hod. v KD Černina (prezentácia vlastníkov a splnomocnených zástupcov od 13:00 hod. do 14:00 hod.)
pdf POZVÁNKA
Zmluva PS Černina
pdf Zmluva PS Černina
Stanovy PS Černina
pdf Stanovy PS Černina
Uznesenia zo zhromaždenia vlastníkov PS Černina
pdf Uznesenie 11.07.2020
pdf Uznesenie 09.03.2019
pdf Uznesenie 07.04.2018
pdf Uznesenie_18.03.2017
Zoznam členov Pozemkového spoločenstva Černina k 31.12.2019
pdf Zoznam členov Pozemkového spoločenstva Černina k 31.12.2019
Výbor PS Černina
pdf Výbor PS Černina
Dozorná rada PS Černina
pdf Dozorná rada PS Černina